Persondatapolitikker:

 • Persondatasikkerheden vil løbende blive vurderet og tilpasset i forhold til den tekniske udvikling.
 • Persondata vil blive opbevaret lokalt i virksomheden, der vil løbende foretages backup, der opbevares på Google Drive.
 • Følsomme data og økonomiske oplysninger vil ikke blive videreformidlet uden særskilt aftale med berørte.
 • Kun perondata med forretningsmæssige formål vil blive opbevaret.
 • Persondatastrukturen vil løbende blive gennemgået og revideret, så der kan ske en effektiv behandling ved forespørgsel, sletning og anmeldelse af sikkerhedsbrud.
 • Persondatakravene i EU forordningen og tilknyttede nationale love skal, som minimum overholdes.
 • 1 gang årligt gennemgås håndteringen af persondata i henhold til gældende love.


Proces for håndtering af sikkerhedsbrud på persondata:

Formålet er at minimere konsekvenser ved sikkerhedsbrud og forebygge imod fremtidigt sikkerhedsbrud.

 • Omfang af sikkerhedsbrud på persondata (systemer, hardware, filer) kortlægges.
 • Evt.IT leverandør kontaktes og hændelse anmeldes til politi.
 • Konsekvenser for berørte personer og omfang analyseres i samarbejde med relevante IT leverandører og evt. politi.
 • Ved brud på følsomme persondata og data, der kan have konsekvenser for berørte personer, kontaktes de berørte med oplysning op bruddet, omfang og evt. konsekvenser.
 • Datatilsynet kontaktes senest 72 timer efter hændelsen er opdaget.
 • Korrigerende handling til forebyggelse imod fremtidigt brud iværksættes.


Proces for vurdering af sikkerhed ved ændring i design:

Formålet er, at løbende ændringer i IT struktur eller systemer ikke forringer datasikkerheden.

 • Ved køb af nye systemer eller systemtilretninger vurderes sikkerheden – evt. i samarbejde med leverandøren.
 • Konsekvensvurderingen dokumenteres inden implementering.


Proces for udlevering af data ved forespørgsel:

Formålet er, at data opsamles og udleveres på en struktureret og effektiv måde:

 • Omfang og indhold af de ønskede data præciseres og dokumenteres på bilag "Forespørgsel på persondata" for at sikre overensstemmelse, inden data fremskaffes.
 • Kortlægningsskemaet benyttes til fremskaffelse af data.
 • Data udleveres til pågældende person, der har ønsket udlevering af oplysninger.
 • Der kvitteres for udlevering af data på bilag "Forespørgsel på persondata".


Proces for sletning af persondata:

Formålet er at sikre en forsvarlig og komplet sletning af data, når dette er relevant, og når en person anmoder herom.

 • 1 gang årligt gennemgås kunderegistret for data, der ikke har forretningsmæssig relevans (forældelse, ophør af samarbejde m.v.). Datastruktur benyttes.
 • Alle data, der ikke har forretningsmæssig relevans slettes (inkl. backup).
 • Ønsker en person, at vedkommendes data slettes, udfyldes bilag "Forespørgsel på persondata" som dokumentation herfor.
 • De data, der ønskes slettet, vurderes for forretningsmæssig relevans, og de ikke relevante data slettes.
 • Der kvitteres for sletning på bilag "Forespørgsel på persondata".

Ønsker du at klage over min opbevaring eller behandling af persondata eller dokumentation kan du rette henvendelse til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Kontortid og kontakt information:

Træffes alle dage mellem kl. 8 – 20 - men kun efter nærmere aftale.

Telefon: 21 22 12 16

Email: kfabrin@karinfabrin.com